Algemene voorwaarden

Het online OV Reizigerspanel Brabant wordt in opdracht van de Reizigersoverleg Brabant beheerd door Moventem

Reizigersoverleg Brabant
T       073 69 00 518
E       info@reizigersoverlegbrabant.nl
W      www.reizigersoverlegbrabant.nl

Moventem
T      0575 84 3738
E      info@moventem.nl
W     www.moventem.nl

Hieronder worden de rechten en plichten van u als panellid van het online OV Reizigerspanel Brabant (hierna te noemen: het OV Reizigerspanel) stap voor stap beschreven.

Door u te registeren gaat u akkoord met de volgende punten:

Artikel 1: in het kort

1.1 Het OV Reizigerspanel is een onderzoekspanel waaraan u gratis kunt deelnemen. De deelnemer heeft ten aanzien van het onderzoekspanel geen verplichtingen, behoudens de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden.
1.2 U spaart in de vorm van Busjes.
1.3 Bij een saldo van 1.000 Busjes (€ 10,00) kunt u een uitbetaling aanvragen.

Artikel 2: Wanneer kunt u deelnemen?

2.1 U kunt lid worden van het OV Reizigerspanel wanneer u ouder bent dan 16 jaar, woonachtig bent in Nederland en gebruik maakt van het openbaar vervoer in Brabant.
2.2 U kunt alleen een uitbetaling aanvragen indien u woonachtig bent in Nederland.
2.3 De toewijzing van Busjes is persoonsgebonden. Busjes zijn niet overdraagbaar aan anderen, ook niet in geval van overlijden.
2.4 Indien er meerdere accounts binnen één huishouden worden gehanteerd, zal streng gecontroleerd worden op het apart beheren van deze accounts. Daarnaast mogen er geen overeenkomsten zijn tussen deze accounts. Indien wij constateren dat deze voorwaarden worden overtreden, zullen wij de accounts blokkeren.

Artikel 3: Wetgeving

3.1 Moventem is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze code is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de MOA. Deze Gedragscode is officieel van een goedkeurende verklaring voorzien op 21 juni 2010. De goedkeuringsverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2010 (nummer 9866) en is op te vragen bij Moventem.
3.2 Moventem voldoet bij de uitvoering van haar activiteiten tevens aan de Internationale Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek, zoals gepubliceerd in januari 2008 door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (European Society for Opinion and Marketing Research; ESOMAR) en de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

 Artikel 4: Registreren / Lid worden

4.1 Bij het registreren moeten de gegevens naar waarheid worden ingevuld.
4.2 Er mag maar één keer worden geregistreerd per persoon.
4.3 Als de gegevens veranderen, dan moeten deze zo snel mogelijk worden gewijzigd (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres).
4.4 Alle gegevens die aan u worden gevraagd moeten worden ingevuld.
4.5 Meld u alleen aan als u daadwerkelijk geïnteresseerd bent.
4.6 Zorg dat uw e-mailadres altijd bereikbaar is. Indien wij meer dan 5 keer een melding krijgen dat uw e-mailadres niet bereikbaar is (bounce) dan worden er geen mails meer naar u gestuurd en dient u eerst een nieuw e-mailadres op te geven alvorens u weer kunt inloggen.

Artikel 5: Andere personen lid maken

5.1 Ieder lid heeft een eigen unieke link waarmee ze anderen lid kunnen maken van het OV Reizigerspanel. Er kunnen alleen Busjes voor het aanmelden van nieuwe leden worden uitgekeerd, indien deze link wordt gebruikt. Leden ontvangen een vergoeding van 100 Busjes per goedgekeurd lid.
5.2 Het aanmaken van nieuwe leden mag niet gebeuren onder dwang.
5.3 Er mag één aanmelding per IP-adres plaatsvinden. Overige aanmeldingen via hetzelfde IP-adres of hetzelfde woonadres worden niet beloond.
5.4 Personen mogen niet beloond worden voor het aanmelden. Onder belonen wordt verstaan het geven van credits, geld etc..
5.5 Alleen als aangemelde leden volledig aan de voorwaarden voldoen en hun e-mailadres bevestigen, ontvangt u een aanmeldbonus van 100 Busjes.
5.6 Aangemelde leden dienen actief deel te nemen aan het reizigerspanel om de vergoeding van 100 Busjes te behouden. Wanneer een aangemeld lid zich afmeldt en niet actief is geweest, zal de aanmeldbonus ingenomen worden.
5.7 Het is niet toegestaan aanmeldingen namens anderen te doen. Iedereen dient zichzelf aan te melden, de gegevens naar waarheid in te vullen en hun account te bevestigen.
5.8 Regelmatig vinden er controles plaats op de geldigheid van de aanmeldingen. Mochten aangemelde leden niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, dan is Moventem gerechtigd de aanmeldbonus (welke u ontvangen heeft voor de leden die niet aan de voorwaarden voldoen) in te nemen.

Artikel 6: Uitnodigingen voor onderzoek ontvangen

6.1 Door u te registreren geeft u toestemming e-mails van het OV Reizigerspanel te ontvangen. Dit aantal varieert van 0 tot maximaal 5 mails per week.
6.2 E-mails zijn in sommige gevallen gericht op doelgroepen, waardoor het voor kan komen dat u minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.
6.3 Er mag/kan niet twee keer hetzelfde e-mailadres worden opgegeven.
6.4 De vragenlijsten blijven doorgaans twee weken geldig. Na sluitingsdatum kunnen er geen Busjes meer worden verdiend voor het meedoen aan onderzoek.

Artikel 7: Aanmelden

7.1 U dient u alleen aan te melden indien u daadwerkelijk geïnteresseerd bent in lidmaatschap van het OV Reizigespanel. Indien geconstateerd wordt dat u een onjuiste of valse aanmeldingen doet, dan wordt uw account ingenomen en bent u alle opgebouwde Busjes kwijt.

Artikel 8: Uitbetalingen

8.1 Indien uw een saldo van minimaal 1.000 Busjes hebt bereikt, dan kunt u een uitbetaling aanvragen.
8.2 Pas bij een saldo van 1.000 Busjes vertegenwoordigen deze een daadwerkelijke tegenwaarde in euro’s, te weten € 10,00 per 1.000 Busjes. Tot 1.000 Busjes vertegenwoordigen de Busjes slechts een fictieve tegenwaarde in euro’s.
8.3 Uitbetalingen kunnen alleen aangevraagd worden indien het saldo 1.000 Busjes of meer bedraagt en in veelvouden van 200 Busjes. Het eventuele resterende saldo blijft in uw account staan, daarmee kun u doorsparen voor een volgende uitbetaling.

Artikel 9: Het verzamelen van persoonsgegevens

9.1 Persoonsgegevens worden alleen door het OV Reizigerspanel gebruikt om u uit te nodigen voor deelname aan onderzoeken.
9.2 Uw persoonsgegevens worden nooit en op geen enkele wijze teruggekoppeld richting Reizigersoverleg Brabant en de vervoerders, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10: Beëindiging

10.1 U kunt u op ieder gewenst moment afmelden voor deelname aan het OV Reizigerspanel door in te loggen op www.ovpanel-brabant.nl en u vanuit daar uit te schrijven. U ontvangt dan een mail ter bevestiging van uw uitschrijving. Wanneer u deze bevestigt, dan bent u uitgeschreven van het OV Reizigerspanel.
10.2 Na beëindiging kunnen geen Busjes meer op uw account worden bij- of afgeschreven en worden alle bijgeschreven OV-tjes die in uw account staan geannuleerd.
10.3 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval u in strijd met deze voorwaarden handelt, u misbruik maakt van de rechten die u hebt als deelnemer aan het reizigerspanel, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan het reizigerspanel, dan is Moventem gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en uw account en de daarop bijgeschreven OV-tjes te annuleren.

Artikel 11: Algemeen

11.1 Indien u zes maanden niet actief voor het OV Reizigerspanel bezig bent (niet inloggen, geen e-mails lezen, geen mensen aanmelden etc.) kan uw lidmaatschap automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd. De tot op dat moment op uw account bijgeschreven Busjes kunnen worden geannuleerd en uw account kan worden geannuleerd.
11.2 Moventem is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal u hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden treft u aan op de website van het OV Reizigerspanel (www.ovpanel-brabant.nl). Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op dit onderzoekspanel en deze algemene voorwaarden.
11.3 Het Reizigersoverleg Brabant en Moventem kunnen te allen tijden dit onderzoekspanel wijzigen, bijvoorbeeld het veranderen van de (geld)prijzen en het toewijzen van Busjes.
11.4 Mocht u het niet eens zijn met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden dan dient u zichzelf af te melden. Door lid te blijven gaat u automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.
11.5 Bij tegenvallende resultaten behouden Reizigersoverleg Brabant en Moventem zich het recht voor te stoppen met het OV Reizigerspanel. Als u 1.000 Busjes of een veelvoud aan busjes hebt, dan heeft u nog één maand de tijd om een uitbetaling aan te vragen, nadat op duidelijke wijze door Reizigersoverleg Brabant of Moventem aan de deelnemers kenbaar is gemaakt dat het reizigerspanel wordt beëindigd.
11.6 U bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van inkomsten welke via het OV Reizigerspanel verdiend worden bij de belastingdienst.
11.7 Kijk ook bij contact en veel gestelde vragen voor nog meer informatie.

Artikel 12: Slot

12.1 Bij fraude en / of overtreding van de hierboven genoemde regels, worden de Bolletjes ingenomen en wordt uw account verwijderd. Indien noodzakelijk, worden de gegevens aan de betreffende instanties doorgegeven. Tevens wordt uw toegang tot het OV Reizigerspanel geblokkeerd en heeft u geen mogelijkheid opnieuw mee te doen in de toekomst.
12.2 Als lid kunt u geen aanspraak maken op de eventueel door het reizigerspanel gemaakte fouten. Beide partijen zijn erbij gebaat dat dit door u als lid wel bij OV Reizigerspanel gemeld wordt. Dit wordt alsnog door het OV Reizigerspanel in alle redelijkheid opgelost.
12.3 Ondanks alle zorgvuldigheid die Reizigersoverleg Brabant en Moventem besteed hebben aan het OV Reizigerspanel en bijbehorende service, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u via de website www.ovpanel-brabant aan ons kenbaar maken.
12.4 Er mag geen ongewenste e-mail naar andere mensen worden gestuurd, of op een andere manier waarbij iemand over het OV Reizigerspanel leest, terwijl u deze persoon niet kent, of de persoon er niet om gevraagd heeft. Als dit gebeurt, wordt uw lidmaatschap beëindigd.
12.5 Het plaatsen van ongevraagde berichten of verzenden van berichten zonder de vereiste toestemming wordt gezien als SPAM.
12.6 Reizigersoverleg Brabant en Moventem kunnen geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/ of deelname aan het reizigerspanel. Indien u vermoedt, dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat er een foutieve bij- of afschrijving van Busjes heeft plaatsgevonden, dan ben u verplicht dit te melden aan Moventem.
12.7 Wanneer u onterecht verkregen Busjes inwisselt, dan bent u verplicht een schadevergoeding aan Moventem te betalen ter hoogte van de waarde van de uitgekeerde geldbedragen.